Bereik Eligia

“In real life, wolves will do anything to avoid contact with mankind.”

 

Contactpersoon Eligia: Matthias van Leuven
Adres: Melkmarkt 9, 2000 Antwerpen
E-mail: praeses.eligia@gmail.com
Telefoon praeses: 0475 73 48 87
Instagram Eligiastudentenclub
Facebook: Eligia